පළමු විද්‍යාඥයන් විද්‍යාත්මක දෘෂ්ටියක් ඇති පළමු දාර්ශනිකයන් ක්‍රි.පූ 6 සහ 5 වන සියවස් වලදී පුරාණ ග්‍රීක ලෝකයේ ක්‍රියාකාරී විය. ක්‍රි.පූ. 585 දී මිලේටස්හි (Miletus) තේල්ස් …