ඕනෑම කෙනෙකුට, ඕනෑම අවස්ථාවක, තමන්ට ඕනෑ දෙයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් පැවතියේ නම්, දේශපාලනය  යන්න කිසිදා හට නො ගන්නට තිබිණි. දේශපාලනය ලෙස හැඳින්වෙන සංකීර්ණ ක්‍රියාදාමයේ නිශ්චිත …