අපි මිනිසුන් කියවීමට අපට ඇති හැකියාව ගැන අපි බොහෝ විට ආඩම්බර වෙමු. එසේම ඔවුන්ගේ මුහුණු දෙස බැලීමෙන් ඔවුන්ගේ  සිත් තුළ කුමන අදහස් පවතින්නේ ද යන්න …
ඔබ කවදා හෝ සංවාදයේ යෙදී සිටින අතරතුර, එම සංවාදයෙහි හෝ එම සංවාදයේ යෙදී සිටින තැනැත්තාගේ යම් කිසි අමුත්තක් පවතින බවට යම් අපහසු තාවයක් සිතට දැනී …