1.      අලුතින් හිතන්න පුරුදු වෙන්න. ඔයාගේ පඵලදායීතාවය වැඩිකරගන්න මේ යන ගමනේ පලවෙනි පියවර විදිහට ඔයා මීට කලින් හිතපු විදිහට වඩා  වෙනස් අලුත් ආකල්පයක් ඔයා ඔයාට …