ගිවිසුම් කියන්නේ මොනවා ද ? ගිවිසුම් කියන්නේ කෙනෙක් ඉපදුන දවසේ ඉඳලා මැරෙන දවස වෙනකන් ම ජීවිතයට නැතුවම බැරි දෙයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද උදේට තේ …