සිදුවූ අනතුරත් සමඟම ටයිටැනික් හි මඟීන් ගෙන් අඩක් ඒ වන විටත් සිය මරණ සහතික අතැතිව සිටියහ. මුලින් ම මගීන් කිහිප දෙනෙක් පමණක් සිදුව ඇති අනතුර …
ටයිටැනික් 1911 මැයි 31 වන දින දියත් කළ නමුත්, ඒ වන විට නෞකාවේ සුප්‍රකට දුම් නළ සතර සවි කිරිම, කාමර වෙන්කොට ගෘහ භාණ්ඩ යොදා සකස් …
ග්‍රීක පුරා පුරාවෘත්තවලට අනුව දෙවිවරුන් හා සමාන වූ ටයිටන්වරුන් විසින් කලක මිහිතලය පාලනය කළ බවත් එය ඉතා ස්වර්ණමය යුගයක් වූ බවත් කියැ වේ.  ටයිටන් යන …