බොහෝ දෙනා සිතන්නේ, ශරීරයේ ඇති අමතර මේදය දහනය කිරීම සඳහා ස්වායු හෘත්වාහිනීක ව්‍යායාම් (aerobic exercise) කිරීම ප්‍රමාණවත් බවයි. නමුත් යථාර්ථය වන්නේ, ඔබ කරන්නා වූ ව්‍යායාම …