පෝෂණය, ආහාර විද්‍යාව ලෙස දක්විය හැකි ඇති අතර, එය ජීවීන් විසින් ආහාර ද්‍රව්‍ය පරිභෝජනය කිරීම සහ  ආහාරවල ඇති පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ශරීරයට අවශෝෂණය කර ගැනීම, ආහාර …