මීට පෙර ලිපියෙන් අපි විසින් සාකච්ඡා කරන ලද චෙක්පත් සම්බන්ධයෙන් තවත් ප්‍රායෝගික වගේම ඉතාමත් වැදගත් අගරු චෙක්පත් නිවේදනයන් පිළිබඳ තරමක් ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරමු. Cheque return …
චෙක්පත් යනුවෙන් හැදින්වෙන්නේ ඉල්ලුම් කළ විගස ගෙවීම සදහා බැංකුවක් වෙත අණ කෙරෙන බිල්පතකි. චෙක්පතක් විනිමය බිල්පතක් ලෙස හැදින්වෙන්නේ විනිමය බිල්පතක තිබිය යුතු අවශ්‍යතා සියල්ලම චෙක්පතක …
බැංකු ඉතිහාසය බෙහෙවින්ම මුදල් වල ඉතිහාසය හා බැඳුනා වූව ද, මුදල් භාවිතයට පෙර පවා බැංකු ගණුදෙනු පැවතින බව පුරාතන ශිෂ්ඨාචාර සම්බන්ධයෙන් කරන ලද අධ්‍යයනයන් ගෙන් …