විද්‍යාවේ වර්ධනය සහ නූතන විද්‍යාවේ උපත

පළමු විද්‍යාඥයන් විද්‍යාත්මක දෘෂ්ටියක් ඇති පළමු දාර්ශනිකයන් ක්‍රි.පූ 6 සහ 5 වන සියවස් වලදී පුරාණ ග්‍රීක ලෝකයේ ක්‍රියාකාරී විය. ක්‍රි.පූ. 585 දී මිලේටස්හි (Miletus) තේල්ස් (Thales) සූර්යග්‍රහණයක් පුරෝකථනය කළේය.  ඉන්…

Continue Reading විද්‍යාවේ වර්ධනය සහ නූතන විද්‍යාවේ උපත

End of content

No more pages to load