දේශපාලනය – හැඳින්වීම

ඕනෑම කෙනෙකුට, ඕනෑම අවස්ථාවක, තමන්ට ඕනෑ දෙයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් පැවතියේ නම්, දේශපාලනය  යන්න කිසිදා හට නො ගන්නට තිබිණි. දේශපාලනය ලෙස හැඳින්වෙන සංකීර්ණ ක්‍රියාදාමයේ නිශ්චිත අරුත කුමක් වුවත්,  මානව අත්දැකීම්…

Continue Reading දේශපාලනය – හැඳින්වීම

End of content

No more pages to load