ගිවිසුම් නීතිය හැඳින්වීම – An Introduction to Law of Contract

ගිවිසුම් කියන්නේ මොනවා ද ? ගිවිසුම් කියන්නේ කෙනෙක් ඉපදුන දවසේ ඉඳලා මැරෙන දවස වෙනකන් ම ජීවිතයට නැතුවම බැරි දෙයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද උදේට තේ ටිකක් බොන්න කඩෙන් තේ කොළ…

Continue Reading ගිවිසුම් නීතිය හැඳින්වීම – An Introduction to Law of Contract

End of content

No more pages to load