උදෑසන ආහාරයට පෙර හෘත්වාහිනීක ව්‍යායාම්හි යෙදීම

බොහෝ දෙනා සිතන්නේ, ශරීරයේ ඇති අමතර මේදය දහනය කිරීම සඳහා ස්වායු හෘත්වාහිනීක ව්‍යායාම් (aerobic exercise) කිරීම ප්‍රමාණවත් බවයි. නමුත් යථාර්ථය වන්නේ, ඔබ කරන්නා වූ ව්‍යායාම වර්ගය සේම, එම ව්‍යායාම සිදු…

Continue Reading උදෑසන ආහාරයට පෙර හෘත්වාහිනීක ව්‍යායාම්හි යෙදීම

End of content

No more pages to load