පෝෂණය යනු කුමක් ද ?

පෝෂණය, ආහාර විද්‍යාව ලෙස දක්විය හැකි ඇති අතර, එය ජීවීන් විසින් ආහාර ද්‍රව්‍ය පරිභෝජනය කිරීම සහ  ආහාරවල ඇති පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ශරීරයට අවශෝෂණය කර ගැනීම, ආහාර ජීර්ණය, ශරීරය පුරාම පෝෂක ද්‍රව්‍ය…

Continue Reading පෝෂණය යනු කුමක් ද ?

End of content

No more pages to load