චෙක්පත් යනුවෙන් හැදින්වෙන්නේ ඉල්ලුම් කළ විගස ගෙවීම සදහා බැංකුවක් වෙත අණ කෙරෙන බිල්පතකි.

චෙක්පතක් විනිමය බිල්පතක් ලෙස හැදින්වෙන්නේ විනිමය බිල්පතක තිබිය යුතු අවශ්‍යතා සියල්ලම චෙක්පතක අඩංගු බැවිනි.සෑමවිටම චෙක් පතක් විනිමය බිල්පතක් වන අතර සියලුම විනිමය බිල්පත් චෙක්පත් ලෙස හැදින්විය නොහැක.

යම් විනිමය බිල්පතක් චෙක්පතක් ලෙස සැලකීමට නම් ,එය බැංකුවක් වෙත අණ කරනු ලැබූ බිල්පතක් විය යුතුය.චෙක් පතක පවතින මෙම විශේෂ ලක්ෂණය නිසාවෙන් බැංකුවකට හැර වෙනත් කිසිදු මූල්‍ය සමාගමකට චෙක්පත් පිළිබඳ ගෙවීම හෝ අය කිරීම කිරීමට අවසර නැත. සෙසු මූල්‍ය සමගම් වලට සාපේක්ෂව බැංකු වෙත ලැබී ඇති වාසියක් ලෙස මෙය සැලකිය හැක.

නූතන චෙක්පත් නිශ්කාශන ක්‍රියාවලිය යටතේ සියලුම බැංකු විසින් චෙක්පත් සුපිරික්සක ක්‍රියාවලිය ( cheque scanning process) භාවිත කරමින් තම පාරිභෝගිකයන්ගේ චෙක්පත් රැස්කරනු ලැබෙන නිසාවෙන් පරිගණකය මගින් පහසුවෙන් කියවීමට හැකි ලෙස මැග්නටික් තීන්ත භාවිතයෙන් චුම්භක අක්ෂර තීරුවේ ඉලක්කම් මුද්‍රණය කර ඇත.

චෙක්පතක ආකෘතිය පහත දැක්වෙන ලෙසින් හදුනාගත හැක.

1.චෙක්පත නිකුත් කළ බැංකුව සහ බැංකු ශාඛාව

2.දිනය

3.ආදායකයා හෙවත් මුදල් ලැබිය යුතු තැනැත්තා

4.මුදල අකුරින්

5.මුදල ඉලක්කමින්

6.චෙක්පත නිකුත් කළ පුද්ගලයා හෝ සමාගම

7.බලයලත් අත්සන

8.චෙක්පත් අංකය

9.බැංකු අංකය

10.බැංකු ශාඛා සංඛේතය

11.ගිණුම් අංකය

Leave a Reply